اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1394
 • متریال استفاده شده آجر نسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1394
 • متریال استفاده شده تراورتن
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجر نسوز انگلیسی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجر سفارشی (آجر قزاقی لعابدار)
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجر قزاقی رستیک
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجر نسوز انگلیسی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده تراورتن
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1395
 • متریال استفاده شده آجررستیک آمریکایی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجررستیک آمریکایی
 • مکان پروژه مشهد