اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : EKA124
 • سایز : 10*10*2.7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAEF122
 • سایز : 26*5.5*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP127
 • سایز : 23*11*6.2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 35
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP16
 • سایز : 15*8.5*2.7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 78
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP19
 • سایز : 24*2.7*5.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 108
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 154
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP32-1
 • سایز : 26*2.7*5.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 104
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 142
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP33
 • سایز : 26*5.5*2.7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP59
 • سایز : -
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : -
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : -
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی