اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST12-1
 • سایز : 20*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST12
 • سایز : 25*7.5*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 45
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST115-1
 • سایز : 20*6*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 83
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST432
 • سایز : 20*10*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 5
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 5
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST981
 • سایز : 20*5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST920
 • سایز : 20*20*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 22
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST919
 • سایز : 20*9.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST1002
 • سایز : 20*5*4
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQ877
 • سایز : 24*7*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 60
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQB209865
 • سایز : 20*5*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQW2099974
 • سایز : 24*7*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 60
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRRQ20201
 • سایز : 15*15*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RST199
 • سایز : 20*5*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی